Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Ilse Van Puyvelde (
advocaat
)

Ilse Van Puyvelde is licentiaat in de Rechten (UIA, 1993) en bijzonder licentiaat in het sociaal recht (VUB, 1994).  Ze behaalde in maart 2015 de graad van doctor in de rechten (UA). 

 

Ze trad in 1994 toe tot de Balie van Antwerpen. Van 2003 tot medio 2009 werkte zij fulltime als onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Sindsdien combineert zij beide activiteiten. Momenteel is zij postdoctoraal navorser aan de UAntwerpen waar zij ook doceert (postgraduaat preventieadviseur niveau 1).

 

Een bijzondere belangstelling gaat uit naar de problematiek van de (eenzijdige) wijziging van de arbeidsovereenkomst (het onderwerp van haar doctoraal proefschrift), het welzijn op het werk en de intellectuele rechten van werknemers.

 

Ilse is lid van de redactie van INNIwise en RABG.

 

Zij is:

 

  • lid van Begasoz vzw. Begasoz vormt een forum voor professoren sociaal recht, draagt bij tot publicaties, bevordert gemeenschappelijk opgezet wetenschappelijk onderzoek, organiseert gemeenschappelijke studiedagen en is een emanatie van de Belgische academische sociaalrechtelijke gemeenschap op internationaal vlak;

 

  • plaatsvervangend lid van de deontologische commissie van Co-Prev, de organisatie die alle Belgische externe diensten voor preventie en bescherming op het werk overkoepelt;

 

  • lid van de adviesraad van VOSEB (vorming van het sociaal economisch beleid)

 

  • lid van de groep van experten die, in samenwerking met/ voor de FOD WASO, een overzicht van rechtspraak voorbereidt over psychosociale risico’s op het werk

 

  • plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank Antwerpen.

 

 

Publicaties
 

- I. Van Puyvelde, “Covid-19 en welzijn op het werk: de actoren op ondernemingsniveau” in K. Reyniers en A. Van Regenmortel (eds.), Covid-19 en welzijn op het werk, Brugge, die Keure, 2021, 15-39.
 

- I. Van Puyvelde, “Hoe doelmatig of ondoelmatig is het arbeidsovereenkomstenrecht?”, TSR 2021, afl. 1-2, 253-277.
 

- I. Van Puyvelde, “Het verschil tussen een (zuivere) schadevergoeding en een sanctie”, noot onder Cass. 10 december 2018, RW 2019-20, 421-425.
 

- I. Van Puyvelde, A. Van Regenmortel, J. Buelens, K. Reyniers en V. Vervliet, Handboek Welzijn op het werk, Brugge, die Keure, 2019.

 

- I. Van Puyvelde en J. Van Camp, "De materiële bevoegdheid van de arbeidsgerechten inzake arbeidsgeschillen: capita selecta", in A. Van Regenmortel en J. Rozie (eds.), Sociaal procesrecht, Antwerpen, Intersentia, 2018, 43 - 71.
 

- I. Van Puyvelde en V. Vervliet, “Van kaart van medisch toezicht tot re-integratietraject: geschiktheid en ongeschiktheid voor het werk”, TSR 2018, 635 – 662.

 

- I. Van Puyvelde en A. Van Regenmortel, “Wet bescherming preventieadviseurs: kroniek van de rechtspraak in de periode 2002-2016”,  in A. Van Regenmortel (ed.), Twintig jaar welzijnswet, Brugge, die Keure, 2018, 99-150.

 

- I. Van Puyvelde, "Wat als.... de werkgever verhuist?", noot onder Arbh. Antwerpen 4 oktober 2016, JTT 2017, 258-260.
 

- I. Van Puyvelde, Aanpasbaarheid van de bedongen arbeid als modaliteit van vastheid van betrekking, Brugge, die Keure, 2016, XVI + 490 p. (in de reeks Begasoz).

 

- I. Van Puyvelde, “De aanpasbaarheid van de bedongen arbeid. Een aanzet tot systematisering”, Rechtskundig Weekblad, 2015-16, 1123-1138.

 

-J. Buelens, K. Reyniers, I. Van Puyvelde, A. Van Regenmortel (ed.), V. Vervliet, Handboek Welzijn op het Werk, Brugge, die Keure, 2015, 450 p. (in de reeks Belgasoz).

 

- H. Vanhees, I. Van Puyvelde, “Intellectuele eigendomsrechten: de relatie werknemer-werkgever”, in P. Humblet en I. De Woesteyne (eds.), Sociaal en fiscaal recht: ‘elck wat wils, Mechelen, Kluwer, 2013, p. 1-36.

 

- I. Van Puyvelde, Implementatie en toepassing van de welzijnsreglementering in de Universiteit Antwerpen, 2012, 91 p.

 

- I. Van Puyvelde, Intellectuele rechten van werknemers, Antwerpen, Intersentia, 2012, 172 p.

 

- I. Van Puyvelde, Intellectual rights of employees : for a right to remuneration for employment creations, Antwerpen, UA, 2011, 145 p.

 

- I. Van Puyvelde, “Art. 12-16 en art. 18-20 Wet van 20 december 2002 (commentaar bij regelgeving)”, M. Deconynck e.a. (eds.), Welzijn op het werk, Brussel, Larcier, 2011, p. 292-297.

 

- I. Van Puyvelde, “Comités voor preventie en bescherming op het werk in de private sector (met uitz. van art. 31bis 31quater K.B. van 3 mei 1999) (commentaar bij regelgeving)”, M. Deconynck e.a. (eds.), Welzijn op het werk, Brussel, Larcier, 2011, p. 188-204.

 

- K. Reyniers en I. Van Puyvelde. “Jongeren op het werk (commentaar bij regelgeving)”, M. Deconynck e.a. (eds.), Welzijn op het werk, Brussel, Larcier, 2011, p. 623-635.

 

- I. Van Puyvelde, “Oudere werknemers (commentaar bij regelgeving)”, M. Deconynck e.a. (eds.), Welzijn op het werk, Brussel, Larcier, 2011, p. 683-698.

 

- I. Van Puyvelde, “De vermoedelijke wil tot verbreken”, in M. Rigaux, W. Rauws, Actualia van het ontslagrecht, Antwerpen, Intersentia, 2010, p. 295-358.

 

-I. Van Puyvelde. Intellectuele rechten van werknemers: naar een recht op vergoeding voor creaties in dienstverband, Antwerpen, Universiteit Antwerpen, 2010, 152 p.

 

- A. Van Regenmortel, I. Van Puyvelde, V. Vervliet en A. van Looveren, Sociale zekerheid 2010, deel 2: Rechtspraak, rechtsleer , Brugge, die Keure, 2010, 1202 p.

 

- J. Buelens, I. Van Puyvelde, “Het moment van opeisbaarheid bij afstand van de beschermingsvergoeding van beschermde werknemers”, noot onder Arbh. Antwerpen 14 december 2009, Rechtskundig Weekblad, 2010-11), 1062-1065.

 

- I. Van Puyvelde, “Ontslagbescherming”,”, in M. De Gols en M. Rigaux, Overlegorganen in de onderneming, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2009, p. 183-232.

 

- I. Van Puyvelde, “Vervanging door vakbondsafvaardiging”, in M. De Gols en M. Rigaux, Overlegorganen in de onderneming, Mechelen, Wolters Kluwer Belgium, 2009, p. 293-299.

 

- K. Van Camp, A. Van Regenmortel, I. Van Puyvelde, D. Cuypers, “Kenniswerkers: naar een geëigende rechtspositieregeling? Travailleurs du savoir: à la recherche d'un règlement approprié de la position juridique?,  Antwerpen, UA, 2009, 75 p.

 

- I. Van Puyvelde, “Interest op loon: wetgevend kunst- en vliegwerk”, Nieuw juridisch weekblad, 2008, 758-761.

 

- I. Van Puyvelde, “Minderjarigen in het arbeidsrecht”, in X., Kids codex, boek 5, Brussel, Larcier, 2008, 1-75.

 

- A. Van Regenmortel, I. Van Puyvelde,  Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid: deel 2: uitkeringssectoren sociale zekerheid werknemers, Brugge, die Keure, 2008, 739 p.

 

- I. Van Puyvelde, “De bewijslast van de regelmatigheid van het ontslag bij ontslagverboden”, Rechtskundig Weekblad, 2008-09, 114-117, noot onder Cass. 4 januari 2008.

 

- K. Nevens, J. Peeters, A. Rahme, K. Reyniers, K. Van den Langenbergh, W. Vandeputte Wim, M. van Putten, I. Van Puyvelde, Interuniversitair casebook arbeidsrecht , Antwerpen, Intersentia, 2007, 720 p.

 

- A. Van Regenmortel, I. Van Puyvelde, Overzicht rechtspraak en rechtsleer sociale zekerheid: deel 4: sociale bijstand, Brugge: die Keure, 2007.153 p.

 

- I. Van Puyvelde, “Belgische loopbanen in kaart: traditioneel of transitioneel?”,  Over.werk, Tijdschrift van het Steunpunt WSE / Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming, Leuven, 2005, 148-151.

 

- I. Van Puyvelde, “De problematiek van de loopbaantransities in het sociaal recht”, M. Rigaux (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 7, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 407-459.

 

- I. Van Puyvelde, “Het begrip bedongen arbeid in de individuele arbeidsovereenkomst: een beknopte analyse vanuit het Belgisch arbeidsovereenkomstenrecht”, in A. Van Oevelen (ed.), De bedongen arbeid : notie en relatie tot de goede trouw en goed werkgeverschap, Antwerpen,      Intersentia, 2005, p. 35-69.

 

- N. Soens, D. Buyens, A. de Vos, L. Heylen, A. Kuppens, D. Mortelmans, I. Van Puyvelde, Belgische loopbanen in kaart: traditioneel of transitioneel? Gent, Academia Press, 2005, 228 p.

 

- I. Van Puyvelde, “De in een NV bevoegde personen tot kennisgeving van de dringende reden aan een beschermde werknemer”, noot onder Arbh. Antwerpen 20 december 2004 , Rechtskundig Weekblad 2005-06, p. 1380-1383.

 

- I. Van Puyvelde, “De juridische gevolgen van het einde van de binding van CAO's op de individuele arbeidsovereenkomst”, in X., Overlegorganen: actuele voorinformatie, Mechelen, Kluwer 2004, p. 3-18.

 

- I. Van Puyvelde, “Cumulatie van statuten en vergoedingen”, in J. Goemans (ed.), Het statuut van de beschermde werknemer, Antwerpen, Intersentia, 2001, p. 78-110.

 

- I. Van Puyvelde, “Inventarisatie beschermde werknemers n.a.v. de sociale verkiezingen van 2000”,  Personeelszaken, 2000, p. 25-31.

 

- I. Van Puyvelde, “De voor het ontslag van een personeelsafgevaardigde bevoegde personen in een NV en een BVBA”, Rechtskundig Weekblad, 1998-99, p. 273-287.

 

- B. Mergits, I. Van Puyvelde, “Geschillen in verband met het organiseren en het verloop van de sociale verkiezingen”, Oriëntatie, 1999, p. 228-239.

 

- B. Mergits, I. Van Puyvelde Ilse, “Onregelmatig ontslag van een personeelsafgevaardigde nog duurder”, Sociaal juridische standaard – 1, 1999, p. 7

 

- I. Van Puyvelde, “Procedure bij ontslag van een bestuurder door een NV”,  Sociaal juridische standaard, 1999, p. 2-3.

 

- B. Mergits, I. Van Puyvelde, De bescherming van de (kandidaat-)personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en comités voor preventie en bescherming op het werk, Antwerpen, Standaard, 1999, 191 p. - (Reeks Sociaal juridisch / Katholieke Universiteit Leuven, Instituut voor Arbeidsrecht , 1).

 

Ilse Van Puyvelde