Kantoor Kempen

T+ 32 14 54 68 43

Kantoor Hasselt

T+ 32 11 36 09 71

Vermeulen

Algemene voorwaarden

1 Toepasselijkheid

De bv/bvba Mploy, hierna genoemd “het advocatenkantoor”, levert haar diensten via haar advocaten en andere medewerkers onder de hierna beschreven algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan enkel schriftelijk afgeweken worden. Deze algemene voorwaarden zijn, als kaderovereenkomst, niet alleen van toepassing op de initiële opdracht van de cliënt aan Mploy, maar ook op alle gebeurlijke navolgende opdrachten, tenzij voor een welbepaalde opdracht schriftelijk andere afspraken gemaakt worden.

 

2 Uitvoering opdrachten en herroeping

Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het advocatenkantoor, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is de opdracht toe te vertrouwen aan één van de vennoten van het advocatenkantoor. Het advocatenkantoor wijst onder haar advocaten één of meerdere behandelende advocaten aan. Het advocatenkantoor kan naar eigen inzicht  dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten. Deze interne verdeling zal zo veel als mogelijk gebeuren volgens de subspecialisatie van de advocaten, de optimale dienstverlening en/of de gunstigste belangenbehartiging van de cliënt. Het kantoor werkt in teamverband teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en de kostprijs van de dienstverlening in de hand te houden. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.  Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

 

De cliënt beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de aan het advocatenkantoor verstrekte opdracht te herroepen conform de hier weergegeven modaliteiten.  De herroepingstermijn begint te lopen vanaf de aanvaarding van de opdracht door het advocatenkantoor.  Hij kan daartoe gebruikmaken van het modelformulier of hij kan zijn beslissing tot herroeping kenbaar maken door afgifte van een verklaring waaruit ondubbelzinnig zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen blijkt.   De cliënt heeft zijn herroepingsrecht uitgeoefend indien zijn beslissing tot herroeping binnen de voormelde termijn van 14 kalenderdagen bij het advocaat is toegekomen.  De cliënt verliest zijn recht om de opdracht de herroepen wanneer de opdracht reeds volledig is uitgevoerd.

 

 

3 Wederzijdse informatieplicht

De cliënt verbindt zich ertoe gedurende de gehele duur van de opdracht alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het advocatenkantoor verstrekte informatie. Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Het advocatenkantoor informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

 

4 Beroep op derden

4.1 Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat het advocatenkantoor voor specifieke opdrachten en zonder afzonderlijke en voorafgaande goedkeuring van de cliënt een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders en vertalers voor de uitvoering van haar opdracht. De cliënt laat de keuze van deze derde over aan het advocatenkantoor.

 

4.2 Het advocatenkantoor doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants. Deze derden worden gekozen in overleg met de cliënt.

 

4.3 Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de handelingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derde zijn kosten en erelonen aan het advocatenkantoor dan wel aan de cliënt aanrekent.

 

5 Intellectuele rechten

Alle rechten m.b.t. de intellectuele prestaties die het advocatenkantoor bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht ontwikkelt of gebruikt, zoals bijvoorbeeld adviezen, conclusies, verzoekschriften, contracten, ontwerpen, enz. (niet-limitatieve opsomming), komen toe aan het advocatenkantoor. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het advocatenkantoor, is het de cliënt verboden de intellectuele verwezenlijkingen of de vastleggingen daarvan op eender welke wijze te gebruiken, te verspreiden, openbaar te maken of te exploiteren.

 

6 Ereloon en kosten

6.1 De staat van kosten en ereloon van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

 

6.2 De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die het advocatenkantoor heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

 

6.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het advocatenkantoor geleverde diensten. Het ereloon wordt in beginsel per gepresteerd uur of per prestatie berekend. De uurtarieven kunnen jaarlijks worden aangepast. Volgende elementen kunnen een bijkomend ereloon of een andere berekeningswijze (eventueel in de vorm van een percentage van het toegekende of afgeweerde bedrag) verantwoorden: het belang van de zaak, het gunstige resultaat, de hoogdringendheid of de specificiteit van de opdracht.

 

6.4 Het advocatenkantoor kan vóór de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van dezaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan het advocatenkantoor, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

6.5 De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van het advocatenkantoor binnen de vijftien dagen na datum van de voorschotnota of de staat van kosten en ereloon. Na verloop van deze termijn en bij gebrek aan terecht bevonden protest (cf. infra, sub 6.6) is de cliënt op het openstaande bedrag/saldo rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rentevoet.

 

6.6 Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat, moet hij deze binnen een termijn van vijftien dagen na datum van de voorschotnota of de staat van kosten en ereloon schriftelijk en per aangetekende brief protesteren. Na schriftelijke aanmaning heeft de cliënt de mogelijkheid, indien het verschuldigde bedrag hoger is dan 1.000,00 EUR, de mogelijkheid om binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van de aanmaning, een schriftelijk verzoek tot arbitrage te richten aan de stafhouder van de orde van advocaten te Turnhout.

 

7 Derdengelden

7.1 Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij voor haar cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt.

 

7.2 Het advocatenkantoor mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt daarvan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van het advocatenkantoor te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

 

7.3 Het advocatenkantoor stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden binnen de kortst mogelijke termijn door aan deze derden.

 

8 Aansprakelijkheid

8.1 De individuele advocaten en consultants zijn verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van 2.500.000,00 EUR (elk).

 

8.2 De cliënt vindt de gewone verzekering van elke advocaat/consultant voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van een van de advocaten/consultants wordt beperkt tot het bedrag van 2.500.000,00 EUR waarvoor elke advocaat/consultant is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de betrokken advocaat.

 

8.3 Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de betrokken advocaat/consultant daaraan schuld heeft, kan de cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

 

9 Beëindiging van de opdracht

9.1 De cliënt kan op elk ogenblik de aan het advocatenkantoor toevertrouwde opdracht beëindigen door het advocatenkantoor daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. Het advocatenkantoor maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt of de opvolgende advocaat, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de opdracht. De cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot de beëindiging van de overeenkomst te voldoen. Het advocatenkan­toor kan geen schadevergoeding vragen.

9.2 Op eerste verzoek zal het advocatenkantoor aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

9.3 Het advocatenkantoor kan te allen tijde en zonder hierdoor schadeplichtig te zijn een einde maken aan de haar door de cliënte toevertrouwde opdracht, door de cliënt daarvan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient het advocatenkantoor rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

10 Elektronische communicatie

10.1 Alle elektronische communicatie uitgaand van het advocatenkantoor is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor in het gedrang brengen, behoudens bijlagen in pdf-formaat, door een vennoot ondertekend.

 

10.2 Het advocatenkantoor doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

 

10.3 Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zouden kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

 

11 Nietigheid van één of meerdere bedingen 

Indien een of meerdere bedingen ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

 

12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Het Belgisch recht is van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Turnhout zijn bevoegd om geschillen te beslechten tussen het advocatenkantoor en de cliënt.

 

13 Archivering

Het advocatenkantoor archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar.  Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.